PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Meisters Zonwering, gevestigd te Geleen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14075881. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Meisters Zonwering verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Meisters Zonwering vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) klant wordt van Meisters Zonwering;
(b) een reparatie laat uitvoeren door ons;
(c) een dienstverband aangaat;
(d) informatie opvraagt;
(e) leverancier wordt van Meisters Zonwering

1.2 Meisters Zonwering verzamelt op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:

(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;

1.3 Meisters Zonwering gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) orders te verwerken;
(b) facturen te verwerken;
(b) goederen te bestellen bij leveranciers;

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Meisters Zonwering via www.meisterszonwering.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Meisters Zonwering persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Meisters Zonwering met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Meisters Zonwering
(e) het verzoek om alle persoonsgegevens te verwijderen.

3. DERDEN

3.1 Meisters Zonwering zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Meisters Zonwering daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. BEWAARTERMIJN

4.1 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Meisters Zonwering naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening en zolang de wet dat voorschrijft.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. COOKIES

7.1 De website van Meisters Zonwering maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken accepteer u het gebruik van cookies zoals beschreven op deze pagina. U kunt cookies onder andere wissen, blokkeren en beheren via uw browser instellingen. Wij gebruiken cookies alleen voor analytische doeleinden. We plaatsen alleen een Google Analytics cookie, wij voeren echter géén analyse op uw gebruik uit. We gebruiken het alleen om de website te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam of adres). Om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen delen we geen gegevens met Google.

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 Meisters Zonwering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Opgemaakt d.d. 24 mei 2018 | Directie Meisters Zonwering